Fra damp til vand og moderne køling i ikonisk kobberklædt hovedstadsbygning


John Jensen VVS afslutter omfattende teknisk opgradering af ejendommen Ved Vesterport – en opgradering, der sikrer markante energibesparelser i landets første ti-etagers ’skyskraber’ med 40.000 etagemeter tegnet af arkitekterne Ole Falkentorp og Povl Baumann og opført i starten af 1930’erne efter amerikansk mønster med bærende konstruktioner af betonindstøbte søjler og ståldragere

– Det stod fra starten klart, at opgaven foruden en kompleks overordnet planlægning af arbejdsgange og løsninger i vidt omgang måtte gennemføres med kreativ ad-hoc-projektering og udvikling af målrettede tekniske løsninger, der både tilgodeså hensynet til medarbejderne i den ’arbejdende bygning’, og samtidig tog højde for den delvis fredede bygnings specialiteter og særpræg.

Det siger Lasse Nøddekær, tidligere projektchef i DEAS Asset Management A/S, i et tilbageblik, der stiller skarpt på opstarten af en omfattende teknisk og energimæssig opgradering af ejendommen Ved Vesterport – en opgradering, der parallelt med omfattende ombygning og modernisering af ejendommen er gennemført i hovedentreprise med tidlig inddragelse af John Jensen VVS.

– I lyset af opgavens omfang og kompleksitet besluttede vi med afsæt i det oprindelige udbud helt fra starten at inddrage den tekniske hovedentreprenør i udvikling og planlægning af opgaven, der foruden omlægning af bygningens varmesystemer fra damp til fjernvarme, også omfatter etablering af moderne ventilations- og køleanlæg, tilføjer Lasse Nøddekær.

Han karakteriserer opgaven som helt speciel og unik, han tilføjer, at opgaven fremstår som et af de største og mest komplicerede tekniske VVS projekter i Nordea Ejendomme, og han pointerer, at tidlig inddragelse af VVS-entreprenøren har banet vej for optimering af både tekniske løsninger, processer og arbejdsgange.

– Ikke alene har den stillet store krav til teknikernes grundlæggende, faglige kvalifikationer. Arbejdet har samtidig som led i et forløb med hundredevis af ændringer trukket store veksler på deres fleksibilitet, samt deres lyst og evner til gennem samarbejde at udvikle konkrete, kreative løsninger på akut opståede problemer.

 

’Det umuliges kunst’

– Ved Vesterport lever som alle gamle huse deres eget liv og gemmer altid på overraskelser, så man kan ikke regne med at gennemføre tingene efter en snæver tilrettelagt køreplan med faste løsninger. Man må bygge lidt efter gehør, og løsning af opgaverne har ikke så få gange haft karakter af ’det umuliges kunst’, fortsætter projektchef Claus Ebert Hansen fra John Jensen VVS og understreger betydningen af samarbejde:

– Jo større kompleksibilitet desto større bliver betydningen af tidlig inddragelse, hvor alle trækker den samme vej på tværs af kompetencer og fag. Det handler om fra starten at skabe et respektfuldt sammenhold, der i alle sammenhænge puljer alles erfaring og viden i fælles bestræbelser på første gang at skabe de bedste løsninger, som tilfører projektet og bygherren den størst mulige værdi.

– Det er med samarbejde som et urværk. Hvis der knækker en tand på et tandhjul, går uret i bedste fald forkert, og i værste fald går det i stå, konstaterer Claus Ebert Hansen og lægger til, at hovedentreprisen er gennemført over en periode på to år med et fast team af kendte, håndplukkede montører og underentreprenører.

 

Tæt kommunikation

Claus Ebert Hansen understreger i øvrigt – også med henblik på at sikre størst muligt hensyn til dagligdagen for Nordea Vesterport’s arbejdende medarbejdere – betydningen af en tæt kommunikation og ’ordentlighed’ gennem hele byggeperioden.

– Ikke mindst i et stort og langstrakt projekt er det de daglige opdateringer og den tætte, vedholdende kontakt mellem alle de involverede parter, der skaber grundlaget for det gode og effektive samarbejde, hvor alle trækker samme vej og yder deres bedste.

– Men samtidig er kommunikation helt afgørende for i et projekt med løbende planlægning, sektionering og zoneopdelte arbejdsområder at sikre størst muligt hensyn til hverdagen for bygherrens arbejdende medarbejdere, både fordi det sikrer målrettede indsatser på rette tid og sted, og fordi det skaber grundlaget for den nødvendige ordentlighed og aflevering af afsluttede, rengjorte arbejdsområder.

– Endelig er det selvfølgelig vigtigt løbende at orientere om husregler og aftaler om tidspunkter for støjende og støvende opgaver, logistik og levering af varer samt særlige hensyn i forbindelse med specialopgaver, fastslår Claus Ebert Hansen.

Han tilføjer, at støjende opgaver med gennembrydning af stål- og betonkonstruktioner samt boring med borehammer er gennemført inden eller efter normal arbejdstid, at ’kraning’ af 16 nye ventilationsanlæg og specialproducerede taghætter i kobber er gennemført om natten mellem kl. 24:00 og 04:00, og stiller sluttelig skarpt på hovedentreprisens omfang.

 

Fjernvarme, ventilation og køling til 52 millioner kroner

– Hovedentreprisen udgør den hidtil største opgave i John Jensen VVS og omfatter omlægning af den eksisterende dampvarmecentral til fjernvarme, installation af nye rørsystemer og 1.700 nye radiatorer samt etablering af en ny energivenlig varmecentral med en kapacitet på 2,6 MW.

– Derudover omfatter entreprisen – foruden byggestyring samt diverse murer- og tømreropgaver – etablering af nye styringssystemer til el og installation af 16 CTS-styrede ventilations- og køleanlæg, fortæller Claus Ebert Hansen fra John Jensen VVS og tilføjer, at beregninger fra Rambøll viser, at den tekniske opgradering af Ved Vesterport vil kunne reducere det årlige energiforbrug med 3,6 millioner kWh svarende til en årlig besparelse på 2,6 millioner kroner.

 Og ejendommen indtog – både på grund af dens usædvanlige kobberfacader, dens ekstravagante udstyr med elevator, aircondition og lysreklamer og dens funktion som kontorhotel med Europas største underjordiske garage – hurtigt en plads blandt byens attraktioner.

I øvrigt blev ejendommen Ved Vesterport, hvor John Jensen VVS de sidste par år som hovedentreprenør har gennemført en omfattende teknisk opgradering til 52 millioner kroner, under besættelsen annekteret af tyskerne, der som bombeskjold indrettede loftet med fangeceller.

 

Yderligere oplysninger:

Projektchef Claus Ebert Hansen, John Jensen VVS A/S på telefon 27 10 42 60

 

Et udpluk af vores mange kunder